Zásady ochrany osobních údajů Dartshopper.cz

Zásady ochrany osobních údajů Dartshopper.cz

https://www.dartshopper.cz

O našich zásadách ochrany osobních údajů

Dartshopper.cz se stará o vaše soukromí. Zpracováváme proto pouze údaje, které potřebujeme pro (zlepšení) našich služeb a s informacemi, které jsme o vás a vašem používání našich služeb shromáždili, zacházíme opatrně. Vaše údaje nikdy nezpřístupňujeme třetím stranám pro komerční účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb Dartshopper.cz, které jsou na nich přístupné. Datum účinnosti platnosti těchto obchodních podmínek je 30. 4. 2018, zveřejněním nové verze zaniká platnost všech předchozích verzí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje o vás shromažďujeme, k čemu tyto údaje slouží a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto údaje sdíleny s třetími stranami. Dále vysvětlujeme, jak vaše údaje uchováváme, jak je chráníme před zneužitím a jaká máte práva s ohledem na osobní údaje, které jste nám poskytli.

Máte-li jakékoli dotazy, týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování osobních údajů

Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše údaje, kde je ukládáme (nebo je máme uloženy), jaké bezpečnostní techniky používáme a kdo má k údajům přístup.

Software webshopu

LightSpeed

Náš internetový obchod funguje pomocí softwaru Lightspeed. Osobní údaje, které nám poskytujete pro naše služby, jsou sdíleny s touto stranou. Lightspeed má přístup k vašim údajům, aby nám poskytl (technickou) podporu, nikdy nepoužije vaše údaje k jinému účelu.

Lightspeed je zavázán dohodou, kterou jsme s nimi uzavřeli, o přijetí vhodných bezpečnostních opatření. Tato bezpečnostní opatření se skládají z použití šifrování SSL a zásad silného hesla. Lightspeed používá soubory cookie ke shromažďování technických informací, souvisejících s vaším používáním softwaru; nejsou shromažďovány a/nebo ukládány žádné osobní údaje.

Lightspeed si vyhrazuje právo sdílet shromážděná data v rámci své vlastní skupiny za účelem dalšího zlepšování svých služeb.

 

E-mail a mailingové seznamy

E-mailová reklama s odběrem newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, použijeme údaje, požadované k tomuto účelu nebo vámi poskytnuté údaje samostatně k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter - na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 Všeobecných podmínek. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy níže uvedené kontaktní osobě nebo pomocí odkazu, uvedeného v newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy níže uvedené kontaktní osobě nebo prostřednictvím odkazu, uvedeného za tímto účelem v newsletteru. Po odhlášení smažeme vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyhradíme právo údaje dále používat, což je ze zákona přípustné a o čemž vás také informujeme v tomto prohlášení.

Reloadify

Náš e-mailový newsletter posíláme pomocí Reloadify. Reloadify nikdy nepoužije vaše jméno a e-mailovou adresu pro své vlastní účely. Ve spodní části každého e-mailu, zaslaného automaticky přes naši webovou stránku, uvidíte odkaz „odhlásit se z odběru“. Náš newsletter již nebudete dále dostávat. Vaše osobní údaje budou společností Reloadify bezpečně uloženy. Reloadify používá soubory cookies a další internetové technologie, které poskytují přehled o tom, zda se e-maily otevírají a čtou. Společnost Reloadify si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služeb a sdílet informace za tímto účelem s třetími stranami.

Zpracovatelé plateb

MultiSafepay

Pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu MultiSafepay. MultiSafepay zpracovává vaše jméno, adresu, podrobnosti o městě a vaše platební údaje, jako je bankovní účet nebo číslo kreditní karty. MultiSafepay přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. MultiSafepay si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování svých služeb a v této souvislosti sdílet (anonymizovaná) data také s třetími stranami. Všechny výše uvedené záruky ochrany vašich osobních údajů se vztahují i ​​na ty části služeb společnosti MultiSafepay, pro které angažuje třetí strany. MultiSafepay neuchovává vaše data déle, než povoluje zákon.

Recenze

Trustedshops

Recenze shromažďujeme prostřednictvím platformy Trustedshops. Pokud zanecháte recenzi na Trustedshops, musíte uvést své jméno, bydliště a e-mailovou adresu. Trustedshops s námi sdílí tyto údaje, abychom mohli propojit recenzi s vaší objednávkou. Trustedshops také na svých webových stránkách zveřejňuje vaše jméno a bydliště. V některých případech vás může Trustedshops kontaktovat, abyste poskytli vysvětlení vaší recenze. V případě, že vás vyzveme k napsání recenze, sdělíme vaše jméno a e-mailovou adresu Trustedshops. Tyto údaje použijí pouze k tomu, aby vás vyzvali k zanechání recenze. Trustedshops přijal příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Trustedshops si vyhrazuje právo zapojit do poskytování svých služeb třetí strany, k čemuž jsme dali Trustedshops souhlas také my. Všechny výše uvedené záruky ochrany vašich osobních údajů se vztahují i ​​na ty části služeb, pro které Trustedshops angažuje třetí strany.

Přeprava a logistika

Doručovací služba

Když u nás zadáte objednávku, je naším úkolem doručit vám váš balíček. Pro realizaci dodávek využíváme služeb DHL. Je proto nutné, abychom s DHL sdíleli vaše jméno, adresu a bydliště. DHL použije tyto údaje pouze pro plnění smlouvy. V případě, že DHL zapojí subdodavatele, DHL zpřístupní vaše údaje také těmto stranám.

Fakturace a vedení účetnictví

Exact

Pro naši administrativu a vedení účetnictví využíváme služeb společnosti Exact. Sdílíme vaše jméno, adresu a podrobnosti, týkající se vaší objednávky. Tyto údaje slouží pro správu prodejních faktur. Vaše osobní údaje jsou přenášeny a uchovávány bezpečně, společnost Exact přijala nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím.

chránit vaše data před ztrátou a neoprávněným použitím. Exact je povinen zachovávat mlčenlivost a bude s vašimi údaji nakládat jako s důvěrnými. Společnost Exact nepoužívá vaše osobní údaje k žádnému jinému účelu, než je popsané výše.

Externí prodejní kanály

Amazon

Prodáváme (některé) naše produkty prostřednictvím platformy Amazon. Pokud zadáte objednávku prostřednictvím této platformy, Amazon s námi sdílí vaši objednávku a osobní údaje. Tyto informace používáme ke zpracování vaší objednávky. S vašimi údaji zacházíme důvěrně a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím.

Účel zpracování dat

Obecný účel zpracování

Vaše údaje používáme výhradně za účelem poskytování našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s vámi poskytnutým zadáním. Vaše údaje nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte informace a my je použijeme – jinak než na vaši žádost – abychom vás později kontaktovali, požádáme vás o vaše výslovné povolení. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou plnění účetních a jiných administrativních povinností.

Všechny tyto třetí strany jsou zavázány k mlčenlivosti dohodou mezi nimi a námi nebo přísahou či právním závazkem.

Automaticky shromažďovaná údaje

Údaje, které naše webové stránky automaticky shromažďují, zpracováváme za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto údaje (např. vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

Spolupráce při fiskálním a trestním vyšetřování

V některých případech může mít Dartshopper.cz ze zákona povinnost sdílet vaše údaje v souvislosti s vládním fiskálním nebo trestním vyšetřováním. V takovém případě jsme nuceni sdílet vaše údaje, ale budeme se bránit v rámci možností, které nám zákon nabízí.

Doba uchovávání

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete naším klientem. To znamená, že budeme uchovávat váš zákaznický profil, dokud neuvedete, že si již nepřejete využívat naše služby. Pokud nás o tom informujete, budeme to považovat také za žádost o zapomenutí. V souladu s platnými administrativními povinnostmi jsme povinni uchovávat faktury obsahující vaše (osobní) údaje; budeme proto uchovávat tyto údaje a data tak dlouho, dokud bude trvat příslušné období.

Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu profilu klienta a dokumentům, které jsme vytvořili na základě vašich pokynů.

Vaše práva

Podle platné nizozemské a evropské legislativy máte jako subjekt údajů určitá práva ohledně osobních údajů, zpracovávaných námi nebo naším jménem. Níže vysvětlíme, co tato práva znamenají a jak je můžete využít.

Abychom zabránili zneužití, zašleme kopie vašich údajů pouze na vaši již známou e-mailovou adresu. V případě, že si přejete dostávat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o vaši identifikaci. Vedeme evidenci vyřízených požadavků; v případě žádosti o zapomnění vedeme anonymní záznam. Všechny kopie a přepisy dat vám budou zaslány ve strojově čitelném datovém formátu, který používáme v našich systémech.

Máte právo kdykoli podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména pokud se domníváte, že používáme vaše osobní údaje nesprávným způsobem.

Právo na kontrolu

Vždy máte právo nahlédnout do údajů, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají přímo vás nebo je lze zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů od žádosti. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám kopii všech údajů na e-mailovou adresu, kterou od vás evidujeme, spolu se seznamem zpracovatelů, kteří tyto údaje vlastní a kategorií, pod kterou je uchováváme.

Právo na opravu/změnu

Vždy máte právo na změnu údajů, které zpracováváme a které se týkají vaší osoby nebo je lze k vaší osobě zpětně vysledovat. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů od odeslání žádosti. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na e-mailovou adresu, kterou evidujeme, potvrzení, že údaje byly změněny.

Právo na omezení zpracování

Vždy máte právo omezit údaje, které o vás zpracováváme nebo jsme je zpracovávali a které se týkají vás nebo je lze zpětně vysledovat až k vaší osobě. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů.

Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení, že údaje již nebudou zpracovávány, dokud omezení nezrušíte vy sami.

Právo na převoditelnost

Vždy máte právo na to, aby údaje, které o vás zpracováváme a které se týkají vaší osoby nebo je lze zpětně vysledovat, byli provedeny na jinou stranu. V tomto smyslu můžete požádat naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů od zadání žádosti. Bude-li vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na vámi poskytnutou e-mailovou adresu kopii nebo kopie všech údajů o vás, které jsme zpracovali, nebo které pro nás zpracovali jiní zpracovatelé nebo třetí strany. S největší pravděpodobností vám v takovém případě nebudeme moci nadále poskytovat služby, protože již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo na námitku a další práva

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Dartshopper.cz nebo jejím jménem. Pokud vznesete námitku, okamžitě přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje až do doby vyřešení vaší námitky. Pokud bude vaše námitka opodstatněná, poskytneme vám kopii a/nebo kopie údajů, které zpracováváme, a poté zpracování trvale zastavíme.

Máte také právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme tak, aby platilo toto právo. Pokud se domníváte, že tomu tak je, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů.

Soubory cookies

Google Analytics

Na našich webových stránkách jsou soubory cookies z USA od společnosti Google umístěny jako součást služby „Analytics“. Používáme tuto službu pro sledování a získání informací o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Toto zpracování by mělo být podmíněno konkrétními právními předpisy a směrnicemi pro přístup k těmto informacím. Shromažďujeme informace o vašem chování při surfování a sdílíme tato data se společností Google. Google dokáže tyto informace interpretovat ve spojení s dalšími datovými sety a sledovat tak váš pohyb na internetu. Google používá tyto informace k poskytování cílených reklam (Adwords) a dalších služeb a produktů Google.

Soubory cookies třetích stran

V případě, že softwarová řešení třetích stran používají soubory cookies, je to uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo naše Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na této stránce však vždy najdete nejnovější verzi nebo aktualizaci. Pokud nové Zásady ochrany osobních údajů ovlivní způsob, jakým již zpracováváme údaje, které se vás týkají, budeme vás o této skutečnosti informovat e-mailem.

Kontaktní údaje

Dartshopper B.V.

Adresa společnosti/adresa pro návštěvy

Habraken 1205

5507 TB Veldhoven

[email protected]

Číslo v Obchodní komoře: 75236311

DIČ: NL853679964B01