Všeobecné podmínky prodeje a dodání

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE A DODÁNÍ DARTSHOPPER

Obsah:

Článek   1 - Definice

Článek   2 - Identita podnikatele

Článek   3 - Aplikovatelnost

Článek   4 - Nabídka

Článek   5 - Smlouva

Článek   6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Článek   7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy

Článek   8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Článek   9 – Cena

Článek   10 - Shoda a záruka

Článek   11 - Dodání a provedení

Článek   12 – Dlouhodobé transakce: trvání, ukončení a prodloužení

Článek   13 - Platba

Článek   14 - Reklamační řád

Článek   15 - - Spory

Článek   16 - Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách mají následující definice následující význam:

 1. Lhůta pro odstoupení: Lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 2. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá smlouvu na dálku s podnikatelem;
 3. Den: kalendářní den;
 4. Smlouva o průběžném plnění: smlouva uzavřená na dálku, týkající se řady produktů a/nebo služeb, u nichž je povinnost dodat a/nebo koupit časově rozložena;
 5. Trvalé médium pro ukládání dat: každý prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, adresovány jemu osobně a způsobem, umožňujícím budoucí prohlížení a nezměněnou reprodukci uložených informací.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavřené na dálku, ve lhůtě na rozmyšlenou;
 7. Vzorový formulář: vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který obchodník zpřístupní a který může spotřebitel vyplnit, pokud si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, nabízející produkty a/nebo služby spotřebitelům na dálku;
 9. Smlouva uzavřená na dálku: dohoda nebo smlouva, v jejímž rámci se výhradně používá jedna nebo více technik komunikace na dálku, a to v rámci systému, organizovaného obchodníkem, pro prodej produktů a/nebo služeb na dálku, a to až do okamžiku uzavření smlouvy, když je považována za uzavřenou;
 10. Technologie pro komunikaci na dálku: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel byli současně ve stejné místnosti.
 11. Všeobecné obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

Článek 2 - Identita podnikatele

Dartshopper B.V.

Adresa společnosti/adresa pro návštěvy

Habraken 1205

5507 TB Veldhoven

+31(0)85 773 5351 (English only) | 10:00-17:00

[email protected]

Číslo v Obchodní komoře: 75236311

DIČ: NL860201466B01

Článek 3 - Aplikovatelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku učiněnou podnikatelem a na každou smlouvu a objednávku na dálku, která je uzavřena mezi podnikatelem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných podmínek. Není-li to přiměřeně možné, uvede se před uzavřením smlouvy na dálku, že do všeobecných podmínek je možné nahlédnout v provozovně podnikatele a že na žádost spotřebitele budou tyto podmínky spotřebiteli bezplatně zaslány v co nejkratší době.
 3. Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, pak v rozporu s předchozím odstavcem a před uzavřením smlouvy na dálku, může být text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli také elektronickými prostředky tak, že spotřebitel je může snadno uložit na trvanlivý nosič dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy o prodeji na dálku uvedeno, kde je možné do všeobecných obchodních podmínek v elektronické podobě nahlédnout a že budou spotřebiteli na jeho žádost zaslány bezplatně - a to buď elektronicky, nebo jiným způsobem.
 4. V případě, že kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí také konkrétní produktové podmínky nebo podmínky služeb, platí druhý a třetí odstavec obdobně a v případě rozporu všeobecných obchodních podmínek se spotřebitel může vždy dovolat platného ustanovení, které je pro něj nejpříznivější.
 5. Pokud se stane jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo bude kdykoli částečně nebo úplně zrušeno, smlouva a tyto podmínky zůstanou po zbytek v platnosti a příslušné ustanovení bude nahrazeno neprodleně po vzájemné konzultaci ustanovením, které se co nejvíce přibližuje smyslu původního ustanovení.
 6. Situace, neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, musí být posuzovány „v duchu“ těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 7. Nejistota, týkající se výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich obchodních podmínek, bude vykládána „v duchu“ těchto podmínek.

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá konkrétním podmínkám, musí to být v nabídce výslovně uvedeno.
 2. Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a přizpůsobovat.
 3. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jsou tyto věrným obrazem nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo vady v nabídce nezavazují podnikatele.
 4. Veškeré obrázky, specifikace a údaje v nabídce jsou jen orientační a nemohou být důvodem pro kompenzaci nebo zrušení smlouvy.
 5. Obrázky produktů jsou věrným zobrazením nabízených produktů. Společnost nemůže zaručit, že zobrazené barvy budou přesně odpovídat skutečným barvám produktů.
 6. Každá nabídka obsahuje konkrétní informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti se pojí s přijetím nabídky. Týká se to zejména informací, jako jsou:

o cena včetně daní;

o jakékoli náklady na přepravu;

o způsob, jakým bude smlouva uzavřena a jaké kroky jsou k tomu zapotřebí;

o zda se uplatní právo na odstoupení od smlouvy;

o způsob platby, doručení a plnění smlouvy;

o lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které obchodník garantuje cenu;

o výše sazby komunikace na dálku, jsou-li náklady na použití technologie pro komunikaci na dálku kalkulovány z jiné než běžné základní sazby za použité komunikační prostředky;

o zda je smlouva po svém uzavření archivována a pokud ano, jakým způsobem do ní může spotřebitel nahlédnout;

o způsob, jakým si spotřebitel může před uzavřením smlouvy ověřit údaje, které uvedl v rámci smlouvy, a případně je opravit;

o jakékoli jiné jazyky kromě nizozemštiny, ve kterých lze smlouvu uzavřít;

o kodexy chování, kterým podléhá obchodník a způsob, jakým může spotřebitel do těchto kodexů chování elektronicky nahlédnout; a

o minimální dobu trvání smlouvy na dálku v případě prodloužené transakce.

Článek 5 – Smlouva

 1. Smlouva je uzavřena s výhradou ustanovení odstavce 4 okamžikem, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní podmínky, stanovené v nabídce.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí elektronického přijetí nabídky. Dokud nebude potvrzeno přijetí tohoto přijetí podnikatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit.
 3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, přijme podnikatel vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Je-li spotřebitel schopen platit elektronicky, je podnikatel povinen dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Podnikatel se může v zákonných rámcích seznámit se schopností spotřebitele dostát svým platebním závazkům, jakož i se všemi skutečnostmi a faktory, důležitými pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření pádný důvod smlouvu neuzavřít, je oprávněn odmítnout objednávku či žádost nebo k realizaci smlouvy připojit zvláštní podmínky.
 5. Podnikatel zašle spotřebiteli společně s produktem nebo službou tyto informace - a to písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvanlivý nosič dat:
 6. adresa provozovny podnikatele, určena pro návštěvy, kde může spotřebitel uplatnit stížnosti;
 7. podmínky, za kterých a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;

c informace o zárukách a stávajícím poprodejním servisu;

 1. údaje, uvedené v čl. 4 odst. 3 těchto podmínek, jenom v případě, že podnikatel tyto údaje spotřebiteli neposkytl před uskutečněním smlouvy;
 2. požadavky na zrušení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou.
 3. V případě dlouhodobé transakce platí ustanovení předchozího odstavce pouze pro první doručení.
 4. Každá smlouva se uzavírá za podmíněných podmínek dostatečné dostupnosti příslušných produktů.

Dartshopper je oprávněn kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit objednávku nebo ji připsat na účet.

Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy

Při dodání produktů:

 1. Spotřebitel má při nákupu produktů možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo spotřebitelem a podnikatelem předem určeným zástupcem.
 2. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a jeho obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném k posouzení, zda si výrobek přeje ponechat. Uplatní-li své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek s veškerým příslušenstvím a - je-li to přiměřeně možné - v původním stavu a obalu podnikateli, podle podnikatelem poskytnutých přiměřených a jasných pokynů.
 3. Pokud chce spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy, je povinen to oznámit podnikateli do 30 dnů od převzetí produktu. Spotřebitel tuto skutečnost musí oznámit prostřednictvím vzorového formuláře. Poté, co spotřebitel oznámil, že si přeje využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musí vrátit produkt do 14 dnů. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, například dokladem o odeslání.
 4. Pokud zákazník po uplynutí lhůt, uvedených v odstavcích 2 a 3, neprojevil úmysl využít svého práva na odstoupení od smlouvy nebo produkt podnikateli nevrátil, je nákup faktem.

V případě dodání služeb:

 1. Při poskytování služeb má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a to po dobu nejméně 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 2. Aby spotřebitel mohl využít svého práva na odstoupení od smlouvy, bude se řídit přiměřenými a jasnými pokyny, poskytnutými podnikatelem v nabídce a/nebo nejpozději při dodání.

Článek 7 - Náklady v případě odstoupení od smlouvy

 1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, neponese částku vyšší než náklady na vrácení zboží.
 2. Pokud spotřebitel zaplatil konkrétní částku, vrátí mu podnikatel tuto částku v co nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tato skutečnost platí za podmínky, že produkt již obchodník obdržel nebo že může být předložen přesvědčivý důkaz o úplném vrácení zboží.

Článek 8 - Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

 1. Podnikatel může spotřebitele vyloučit z jeho práva na odstoupení od smlouvy u produktů, popsaných v odstavcích 2 a 3. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce nebo alespoň s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy.
 2. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů:
 3. které byly vytvořeny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
 4. které jsou zjevně osobní povahy;
 5. které nelze vrátit z důvodu jejich povahy;
 6. které se mohou rychle pokazit nebo exspirovat;
 7. kterých cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá podnikatel vliv;
 8. individuální noviny a časopisy;
 9. u audio- a videonahrávek a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
 10. u hygienických výrobků, u kterých spotřebitel porušil pečeť.
 11. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb:
 12. týkajících se ubytování, dopravy, restaurační činnosti nebo volnočasových aktivit, které mají být vykonávány k určitému datu nebo během určitého období;
 13. jejichž dodávka začala s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
 14. týkajících se sázení a loterií.

Článek 9 – Cena

 1. Po dobu platnosti, uvedené v nabídce, nedochází k navyšování cen nabízených produktů a/nebo služeb s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
 2. Podnikatel může oproti předchozímu odstavci nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit, za variabilní ceny. V nabídce bude uvedeno toto spojení s výkyvy na trhu a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou doporučené.
 3. Zvýšení cen do 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení cen od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze v případě, že to podnikatel tak stanovil a:
 5. jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
 6. spotřebitel je oprávněn vypovědět smlouvu dnem účinnosti zvýšení ceny.
 7. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.
 8. Všechny ceny podléhají tiskovým chybám a chybám v sazbě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky tiskových chyb a chyb v sazbě. V případě tiskových chyb a chyb v sazbě není společnost povinna dodat produkt za nesprávnou cenu.

Článek 10 – Shoda a záruka

 1. Obchodník ručí za to, že produkty a/nebo služby splňují smlouvu, specifikace uvedené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a/nebo provozuschopnost a zákonná ustanovení a/nebo vládní nařízení, platná k datu uzavření smlouvy. Je-li to ujednáno, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití.
 2. Zárukou, vystavenou obchodníkem, výrobcem nebo dovozcem, nejsou dotčena zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči obchodníkovi uplatňovat na základě smlouvy.
 3. Případné závady nebo chybně dodané produkty je třeba písemně nahlásit podnikateli do 4 týdnů po dodání. Produkty musí být vráceny v původním obalu a v novém stavu.
 4. Záruční doba podnikatele odpovídá době výrobní nebo tovární záruky. Podnikatel však nikdy nezodpovídá za konečnou vhodnost produktů pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitelem, ani za jakékoli rady, týkající se použití nebo aplikace produktů.
 5. Záruka neplatí, pokud:

o Spotřebitel si dodané produkty opravil a/nebo upravil sám nebo je nechal opravit a/nebo upravit třetími osobami;

o dodané výrobky byly vystaveny abnormálním podmínkám nebo s nimi bylo zacházeno neopatrně nebo v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo jak je uvedeno na obalech;

o vada je zcela nebo částečně důsledkem předpisů, které vláda stanovila nebo stanoví s ohledem na povahu nebo kvalitu použitých materiálů.

Článek 11 - Dodání a provedení

 1. Podnikatel bude při přijímání a realizaci objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytování služeb dbát maximální opatrnosti.
 2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil společnosti.
 3. V souladu s tím, co je uvedeno v odstavci 4 tohoto článku, společnost vybaví přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Dojde-li ke zpoždění dodávky nebo nelze objednávku vyřídit nebo ji lze vyplnit pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován do 30 dnů od podání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo na bezplatné zrušení smlouvy. Spotřebitel nemá nárok na náhradu škody.
 4. Všechny dodací lhůty jsou jen orientační. Spotřebitel nemůže odvozovat žádná práva z uvedených dodacích lhůt. Překročení lhůty nezakládá nárok spotřebitele na náhradu škody.
 5. V případě zrušení dle odst. 3 tohoto článku vrátí podnikatel spotřebitelem zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po zrušení.
 6. Pokud se ukáže, že dodání objednaného produktu není možné, vynaloží podnikatel snahu o zajištění náhradního zboží. Skutečnost, že je dodáván náhradní předmět, bude sdělena jasným a srozumitelným způsobem - nejpozději při jeho doručení. U náhradních článků nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na případnou zpětnou zásilku nese podnikatel.
 7. Nebezpečí poškození a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do okamžiku předání spotřebiteli nebo předem určenému a oznámenému zástupci podnikatele, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 12 - Dlouhodobé transakce: trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení

 1. Spotřebitel může ukončit smlouvu na dobu neurčitou, která se vztahuje i na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli, při dodržení dohodnutých pravidel ukončení a výpovědní lhůty až jeden měsíc.
 2. Spotřebitel může uzavřít smlouvu na dobu určitou, vztahující se na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli na konci doby určité vypovědět platná pravidla pro ukončení a výpovědní lhůtu nepřesahující jeden měsíc.
 3. Spotřebitel může ukončit smlouvy, uvedené v předchozích odstavcích:

o kdykoli a neomezovat se na ukončení v konkrétní čas nebo v určitém období;

o ukončit je alespoň stejným způsobem, jakým byly uzavřeny jím;

o vypovědět je vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si stanovil podnikatel.

Prodloužení

 1. Smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze konkludentně prodloužit nebo obnovit na dobu určitou.
 2. Bez ohledu na předchozí odstavec, lze smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelnou dodávku denního nebo týdenního tisku nebo časopisů, konkludentně prodloužit nejdéle na dobu tří měsíců, pokud má spotřebitel právo tuto obnovenou smlouvu ukončit, také před koncem obnovovací lhůty s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.
 3. Smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena za účelem pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, lze automaticky prodloužit na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel má kdykoli právo na výpověď, a to s výpovědní lhůtou, která přesáhne jeden měsíc a dobu nepřesahující tři měsíce, má-li smlouva pravidelně dodávat denní nebo týdenní noviny nebo časopisy, avšak méně než jednou měsíčně.
 4. Smlouva s omezenou dobou platnosti na pravidelnou dodávku denního nebo týdenního tisku a časopisů formou úvodu do předplatného (zkušební nebo úvodní předplatné) nebude automaticky pokračovat a automaticky skončí na konci zkušebního nebo úvodního období.

Doba trvání

 1. Trvá-li smlouva déle než jeden rok, může spotřebitel po jednom roce kdykoli ukončit smlouvu výpovědí s výpovědní lhůtou až jednoho měsíce, pokud ukončení před uplynutím sjednané doby nebrání přiměřenost a spravedlnost.

Článek 13 - Platba

 1. Pokud nebylo dohodnuto jiné datum, částky splatné spotřebitelem by měly být zaplaceny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, jak je uvedeno v článku 6, odst. 1. V případě dohody o poskytnutí služby, tato lhůta začíná běžet poté, co spotřebitel obdrží potvrzení smlouvy.
 2. Spotřebitel je povinen neprodleně informovat podnikatele o jakýchkoli nepřesnostech v poskytnutých nebo zmíněných platebních údajích.
 3. V případě nezaplacení na straně spotřebitele a s výhradou zákonných omezení je podnikatel oprávněn účtovat spotřebiteli veškeré dříve vynaložené přiměřené náklady.

Článek 14 - Reklamační řád

 1. Podnikatel musí mít dostatečně uveřejněný reklamační řád a reklamaci vyřizovat v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Reklamace plnění smlouvy musí být u podnikatele podána do 7 dnů poté, co spotřebitel zjistil vady.
 3. Reklamace podané podnikateli budou vyřízeny ve lhůtě 14 dnů, počítáno ode dne přijetí. Vyžaduje-li reklamace předvídatelně delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví do 14 dnů oznámením o přijetí s uvedením, kdy může spotřebitel očekávat detailnější odpověď.
 4. Pokud nelze reklamaci vyřešit vzájemnou konzultací, vzniká spor, který je předmětem řízení o řešení sporu.
 5. V případě reklamace by se měl spotřebitel obrátit nejprve na podnikatele. V případě reklamací, které nelze vyřešit vzájemnou dohodou, by se měl spotřebitel obrátit na Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), která bezplatně zprostředkuje dohodu. Pokud se nepodaří nalézt řešení, má spotřebitel možnost nechat svou stížnost vyřídit nezávislou sporovou komisi, jmenovanou Stichting WebwinkelKeur, jejíž verdikt je závazný a podnikatel i spotřebitel s tímto závazným verdiktem souhlasí. Předložení sporu tomuto výboru pro spory představuje také náklady, které musí spotřebitelé výboru zaplatit. Stížnosti je také možné podávat prostřednictvím evropské platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Reklamace nepozastavuje povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak.
 7. Je-li reklamace ze strany podnikatele shledána oprávněnou, podnikatel dle svého uvážení dodané výrobky bezplatně vymění nebo opraví.

 

Článek 15 - Spory

 1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem. I v situaci, když spotřebitel žije v zahraničí.
 2. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

Článek 16 - Dodatečná nebo odlišná ustanovení

Dodatečná ustanovení nebo ustanovení, která se odchylují od těchto všeobecných obchodních podmínek, nesmí být spotřebiteli na újmu a musí být zaznamenána písemně nebo tak, aby si je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na dlouhodobý nosič dat.